Little Known Facts About slot asia.

711 BV behoudt zich het recht voor om een verzoek tot opname van de saldo’s op het Spelersaccount niet uit te voeren als blijkt dat de speler op CRUKS geregistreerd staat en 711 BV niet op de hoogte was of kon zijn van de CRUKS-registratie (bv. doorway een technische storing en/of fout van CRUKS).

Je registratie is geweigerd. Je kan bij ons geen account aanmaken. Neem contact op fulfilled de klantenservice indien je vragen hebt.

Overeenkomstig de geldende Europese en nationale bepalingen heeft de Speler recht op toegang tot het file en het recht om de informatie met betrekking tot het gedeelte "Spelersgegevens" onder "Mijn account" recht te zetten.

De Speler is zich ervan bewust dat de toegang tot de Web site en de spelen tijdelijk kan worden onderbroken of verhinderd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, upgrades en/of het actualiseren van de Web site of de spelen of het herstellen hiervan als gevolg van omstandigheden die buiten de controle vallen van 711 BV.

711 BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongemak, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorzienbaar, achieved betrekking tot het gebruik van de Site of de spelen.

711 BV behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verbinden zich ertoe om, in dat geval, de Speler via de Internet site op de hoogte te brengen van de nieuwe versie en de datum van inwerkingtreding. Dit gebeurt by using een pop-up op de Web site bij de eerstvolgende aanmelding na de wijziging van de Algemene Voorwaarden.

In het geval dat het Gebruikers- en Spelersaccount door 711 BV werd afgesloten vanwege het niet naleven van de Overeenkomst, zal de Speler through een e-mail naar het emailadres dat de Speler heeft opgegeven bij zijn inschrijving, hiervan op de hoogte worden gebracht.

De Speler verbindt zich ertoe om niet, zonder toestemming van 711 BV, te verwijzen naar de Website of de spelen, op welke drager dan ook en zich, in het bijzonder, zich te onthouden van elke vorm van publiciteit, bijvoorbeeld door het invoegen van hyperlinks of door het versturen van ongewenste e-mails of berichten naar Spelers of derden;

Het gebruik van het Spelersaccount door de Speler is strikt beperkt tot de deelname aan de on the net spelen die beschikbaar zijn op de Website. Er mag enkel geld op het Spelersaccount worden gestort voor dit doeleinde, achieved uitsluiting van elk ander gebruik, bijvoorbeeld als bankrekening.

De Speler is verplicht om aan al zijn eventuele fiscale verplichtingen te voldoen. De Speler is als enige en volledig verantwoordelijk en verplicht voor wat betreft de inschrijving, de betaling en de boekhoudkundige verwerking van belastingen en elke andere taks of uitzonderlijke taks die wettelijk verschuldigd is aan elke betrokken overheid in geval de Speler winsten realiseert;

Kansspelen op afstand zijn mogelijks door de moist verboden in het land waar de Speler zich bevindt of zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Indien kansspelen op afstand of bepaalde ervan verboden zijn in het land waar de Speler zich bevindt, dan mag de Speler niet deelnemen aan deze spelen en kan 711 BV in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat dit verbod genegeerd is.

Het niet naleven van de inschrijvingsvoorwaarden: in het bijzonder, in het geval dat er niet/niet langer aan de inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan of dat de informatie van de Speler niet (langer) precise en/of oprecht en/of en/of volledig en/of actueel is;

De toegang tot de Web site en slotxo de deelname aan de spelen die worden aangeboden op de Internet site is voorbehouden voor Spelers die zich eerst op een geldige manier hebben ingeschreven op de Web-site.

Je registratie is geweigerd. Je kan bij ons geen account aanmaken. Neem Get hold of op fulfilled de klantenservice indien je vragen hebt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *